Saturday, June 21, 2014

Asbabunnuzul QS ali ‘Imran[3] ayat 77

asbabunnuzul quran surat ali 'imran ayat 77
Telah menceritakan kepada kami Muhammad telah mengabarkan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Syaqiq dari 'Abdullah radliallahu 'anhu berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang bersumpah yang dengan sumpahnya itu dia durhaka dan bermaksud mengambil harta seorang Muslim, maka dia kelak akan berjumpa dengan Allah sedang Allah murka kepadanya". 'Abdullah berkata, Al Asy'ats berkata: "Demi Allah, ayat itu turun tentang aku, yang dahulu antara aku dan seorang Yahudi ada tanah yang diperebutkan lalu dia mengalahkan aku. Kemudian aku adukan hal itu kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata, kepadaku: "Apakah kamu punya bukti?" Aku jawab: "Tidak". Lalu Beliau berkata, kepada orang Yahudi itu: "Bersumpahlah". Dia berkata,, aku katakan: "Wahai Rasulullah, dia bersumpah sementara dia mengambil hartaku?" Maka turunlah firman Allah QS Ali 'Imran ayat 77 yang artinya ("Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit…") hingga akhir ayat.

Keterangan Hadits:
Hadits dengan sanad dan matan yang sama terdapat dalam 2 kitab hadits yaitu dalam kitab Shahih Bukhari dengan nomor 2239 dan kitab Fathul Bari nomor 2416 dan nomor 2417. Menurut ijma’ ulama, hadits Shahih Bukhari nomor 2239 ini termasuk dalam kategori hadits shahih. sehingga bisa digunakan sebagai referensi, baik untuk mengkaji makna sebuah ayat. Atau dalam rangka mencari solusi atas permasalahan. Matan hadits berisi mengenai asbabunnuzul QS Ali ‘Imran ayat 77.