Saturday, June 7, 2014

Asbabunnuzul QS. Al Baqarah [2] : 125

QS. Al Baqarah [2] : 125 menjelaskan mengenai perintah untuk menjadikan makam ibrahim sebagai tempat shalat. Bankan tidak hanya sebagai tempat shalat, melainkan sebagai tembat untuk tawaf, iktikaf, rukuk dan sujud. Mengapa dijadikan tempat shalat? tentu jawabannya adalah karena perintah tersebut ada dalam QS. Al Baqarah [2] : 125. berikut adalah latar belakang turunnya QS. Al Baqarah [2] : 125.
asbabunnuzul surat al baqarah ayat 125
Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin 'Aun berkata, telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Humaid dari Anas bin Malik berkata, 'Umar bin Al Khaththab, "Aku memiliki pemikiran yang aku ingin jika itu dikabulkan oleh Rabbku dalam tiga persoalan. Maka aku sampaikan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, 'Wahai Rasulullah, seandainya Maqam Ibrahim kita jadikan sebagai tempat shalat? Lalu turunlah ayat: '(Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim sebagai tempat shalat) ' (Qs. Al Baqarah: 125). Yang kedua tentang hijab. Aku lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, seandainya Tuan perintahkan isteri-isteri Tuan untuk berhijab karena yang berkomunikasi dengan mereka ada orang yang shalih dan juga ada yang fajir (suka bermaksiat).' Maka turunlah ayat hijab. Dan yang ketiga, saat isteri-isteri beliau cemburu kepada beliau (sehingga banyak yang membangkang), aku katakan kepada mereka, 'Semoga bila Beliau menceraikan kalian Rabbnya akan menggantinya dengan isteri-isteri yang lebih baik dari kalian.' Maka turunlah ayat tentang masalah ini." Abu Abdullah berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Maryam berkata, telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Ayyub berkata, telah menceritakan kepadaku Humaid ia berkata, Aku mendengar Anas seperti hadits ini."
Semoga tulisan ini bisa menjadi pengingat dan bisa berpengaruh pada peningkatan ima kita semua.