Sunday, June 15, 2014

Penjelasan QS ar Ruum [30]:30 Bag I

Bagaimana cara kita memahami pengertian “agama yang lurus”? jika kita memaknai kandungan makna yang terdapat dalam QS ar Ruum [30] : 30, mungkin kita akan sedikit tergambar mengenai makna agama yang lurus. Berikut adalah terjemahnya “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui,”. Pemaknaan mengenai ayat tersebut, akan lebih jelas jika kita melihat sebuah hadits shahih nomor 1271 dalam kitab Shahih Bukhari. Berikut adalah redaksi haditsnya!
quran surat ar ruum ayat 30
Telah menceritakan kepada kami 'Abdan telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhriy telah mengabarkan kepada saya Abu Salamah bin 'Abdurrahman bahwa Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Telah bersabda Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam: "Tidak ada seorang anak pun yang terlahir kecuali dia dilahirkan dalam keadaan fithrah. Maka kemudian kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya". Kemudian Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata, (mengutip firman Allah subhanahu wata'ala QS Ar-Ruum: 30 yang artinya: ('Sebagai fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus").