Saturday, June 21, 2014

Penjelasan QS an Nisaa’[4]:128

quran surat an nisaa' ayat 128
Telah menceritakan kepada kami Muhamamad telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anha tentang ayat ini QS An-Nisaa: 128): ("Apabila seorang isteri takut suaminya akan berbuat nusyuz (tidak mau menggaulinya) atau berlaku kasar terhadapnya"), dia ('Aisyah radliallahu 'anha) berkata: "Yaitu jika seorang suami yang memiliki isteri namun dia tidak lagi mencintai dan menggaulinya serta berkehendak untuk menceraikanya lalu isterinya berkata, "aku persilakan kamu meninggalkan aku namun jangan ceraikan aku", maka turunlah ayat ini".

Keretangan Hadits:
Hadits dengan sanad dan matan yang sama terdapat dalam 2 kitab hadits yaitu kitab Shahih Bukhari nomor 2270 dan Fathul Bari nomo 2450. Menurut ijma’ ulama, hadits Bukhari nomor 2270 termasuk dalam golongan hadits shahih. karenanya, hadits ini bisa dijadikan hujjah, baik untuk mendalami makna sebuah ayat maupun untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan. Hadits ini termasuk dalam golongan hadits yang memiliki hubungan dengan al Qur’an. Dalam hal ini, hadits Bukhari nomor 2270 mengandung penjelasan dari QS an Nisaa’ ayat 128.