Saturday, July 19, 2014

Quran Surat al Ma'idah ayat 117-118 v.2|Penjelasan

Ikhtisar Quran Surat al Ma'idah[5] ayat 117-118 v.2, kaitannya dengan kandungan Hadis Bukhari Nomor 4259

Quran Surat al Ma'idah[5] ayat 117-118 v.2 di dalamnya memaparkan mengenai tema "apa yang telah diperintahkan, wajib dilakukan". Riwayat yang berkaitan dengan Quran Surat al Ma'idah[5] ayat 117-118 v.2 diantaranya adalah Hadis Bukhari nomor 4259 dalam kitab Shahih Bukhari. Mengenai isi hadis yang terkait dengan Quran Surat al Ma'idah[5] ayat 117-118 v.2 ini, akan dielaborasi (dipaparkan lebih detail) pada kajian di bawah ini.

Kajian Quran Surat al Ma'idah[5] ayat 117-118 v.2, kaitannya dengan kandungan Hadis Bukhari Nomor 4259

Bismillahirrahmaanirrahiim...
Alhamdulillah, pada kesempatan ini Asbabun Nuzul Quran bisa kembali berbagi Hadits/Hadis/Hadith (macam-macam orang menyebutnya). Yaitu berbagi sebuah hadis yang memiliki kaitan dengan ayat-ayat al Quran (Qur’an/al Qur’an), baik sebagai penjelasan, implementasi kandungan makna sebuah ayat, maupun sebagai Asbabun Nuzul sebuah ayat al Quran. Sebelumnya, kami telah berbagi Hadis Bukhari nomor 4255 yang matannya berkaitan dengan Quran Surat al Ma'idah[5] ayat 101. Bagi yang ingin menyegarkan kembali ingatan mengenai tulisan kami sebelumnya, bisa dikaji melalui link http://asbabunnuzulquran.blogspot.com/2014/07/quran-surat-al-maidah-ayat-101penjelasan.html dengan judul Quran Surat al Ma'idah[5] ayat 101 | Penjelasan .
Pada tulisan ini, Asbabun Nuzul Quran akan kembali berbagi hadis yang memiliki kaitan dengan ayat-ayat al Quran. Mari kita kaji hadits di bawah ini!
Quran Surat al Ma'idah ayat 117-118 v.2|Penjelasan
Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid Telah menceritakan kepada kami Syu'bah Telah mengabarkan kepada kami Al Mughirah bin An Nu'man dia berkata; Aku mendengar Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkhutbah beliau bersabda: "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian dikumpulkan menuju Allah dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang dan berkulup (tidak dikhitan). Kemudian beliau bersabda: 'Sebagaimana Kami telah memulai panciptaan pertama begitulah Kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati; Sesungguhnya Kamilah yang akan melaksanakannya.' (Al Anbiyaa`: 104) Ketahuilah, sesungguhnya makhluk pertama yang diberi pakaian pada hari kiamat adalah Ibrahim 'alaihis salaam. Ketahuilah, sesungguhnya beberapa orang dari ummatku akan didatangkan lalu mereka diambil ke golongan kiri, aku berkata: 'Wahai Rabb, sahabat-sahabatku.' Dikatakan: 'Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu.' Lalu aku mengucapkan seperti perkataan seorang hamba shalih: 'Aku menjadi saksi atas mereka selagi aku bersama mereka namun tatkala Engkau wafatkan aku, Engkaulah yang mengawasi mereka dan Engkau Maha menyaksikan terhadap segala sesuatu.' (Al Maa`idah: 117-118) lalu dijawab: Mereka senantiasa kembali ke belakang (murtad) sejak kau tinggalkan mereka."

Keterangan Hadits Bukhari Nomor 4259 terkait dengan Quran Surat al Ma'idah[5] ayat 101

Riwayat hadis tersebut berisi mengenai tema “apa yang telah diperintahkan, wajib dilakukan”. Kutipan hadis di atas diambil kitab Shahih Bukhari dengan nomor 4259. Selain dari kitab Shahih Bukhari, hadis dengan sanad dan matan yang sama juga terdapat dalam kitab Fathul Bari nomor 4625. Menurut ijma ulama, hadis di atas termasuk dalam kategori hadis Shahih. Sehingga bisa dijadikan referensi yang baik untuk mengkaji makna sebuah ayat, maupun digunakan sebagai inspirasi dalam rangka mencari solusi atas sebuah permasalahan. hadis ini juga merupakan rujukan yang kuat untuk mendalami makna Quran Surat al Ma'idah[5] ayat 117-118 v.2, dilihat dari sisi metode tafsir bil Ma’tsur khususnya tafsir Quran bil Hadis. Walaupaun, tidak sedikit hadis yang didalamnya menjelaskan keterkaitan ayat dengan ayat lainnya, atau yang disebut dengan istilah tafsir bil Ma’tsur ayat bil ayat. Sehingga bisa dikatakan bahwa kajian seperti ini, menurut teori metodologi tafsir bil ma’tsur merupakan “pintu gerbang” utama untuk membuka “tabir” makna secara utuh sebuah ayat al Quran.
Dilihat dari sisi matannya (isi/kandungan), hadis di atas termasuk hadis yang memiliki kaitan dengan ayat-ayat al Quran. Dalam hal ini, Hadis Bukhari nomor 4259 berisi mengenai riwayat yang menjelaskan kandungan makna sebuah ayat al Quran, dan atau sebagai riwayat yang memaparkan contoh penerapan kandungan makna ayat al Quran di zaman Rasulullah SAW. Dalam konteks hadis ini, yaitu terkait dengan Quran Surat al Ma'idah[5] ayat 117-118 v.2.

Terimakasih telah berkunjung di

Asbabun Nuzul Qur'an

artikel yang sedang dibaca berjudul

Quran Surat al Ma'idah[5] ayat 117-118 v.2 | Penjelasan

atikel ini bersumber pada sebuah hadits shahih, yaitu Hadits Bukhari no 4259 yang didalamnya berkaitan dengan

Quran Surat al Ma'idah[5] ayat 117-118 v.2

Hadits ini di ambil dari

Kitab Hadits Shahih Bukhari